Proponujemy

 • Pomoc w zarejestrowaniu nowej działalności gospodarczej dla osób fizycznych,
 • Przygotowanie dokumentacji rejestrowych dla nowych spółek prawa handlowego, fundacji, stowarzyszeń  z pełnym monitorowaniem całego procesu oraz kompleksową obsługą bieżącą,
 • Informujemy zainteresowanych Klientów o dostępnych możliwych dotacjach,
 • Bieżąca obsługa księgowa, kadrowa, płacowa dla każdego rodzaju prowadzonej działalności gospodarczej:  osób fizycznych, spółek prawa handlowego, gospodarstw rolniczych, fundacji i stowarzyszeń,
 • Obsługa firm międzynarodowych w języku angielskim, niemieckim, francuskim, włoskim, portugalskim w zależności od potrzeb, dostosowujemy się do każdej sytuacji i języka,
 • Rozliczenia: ZUS,  VZM, PFRON, PIT, CIT,
 • Rozliczenia opłat środowiskowych.
 • Zwroty podatków z tytułu podjętych działań zarobkowych na terenie Unii Europejskiej
 • Rozliczenia roczne krajowe i zagraniczne
 • Doradztwo gospodarcze

Prowadzenie ewidencji ryczałtu
 • ewidencje podatku od towarów i usług;
 • weryfikacja pod względem rachunkowym dokumentów księgowych;
 • ewidencjonowanie zdarzeń gospodarczych;
 • obsługa pracowników i rozliczenia roczne właścicieli;
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
Prowadzenie książki przychodów i rozchodów
 • ewidencja kosztów i przychodów;
 • ewidencja środków trwałych;
 • ewidencja wyposażenia; ;
 • ewidencje podatku od towarów i usług;
 • obsługa pracowników;
 • rozliczenia roczne właścicieli;
 • rozliczanie polskich i zagranicznych delegacji pracowników;
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Statystycznym;
 • zwroty podatku vat z zagranicy - VAT-REF;
Prowadzenie ksiąg handlowych
 • wszystkie wymagane przepisami ewidencje księgowe (księgi główne, pomocnicze, ewidencja środków trwałych, ewidencja wyposażenia, ewidencje podatku od towarów i usług );
 • rozliczenia roczne wspólników (właścicieli);
 • sporządzenie raportów (rocznych i miesięcznych);
 • obsługa pracowników;
 • rozliczanie polskich i zagranicznych delegacji pracowników;
 • rozliczenia z Urzędem Skarbowym i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Statystycznym, PFRON;
 • sporządzanie bilansu zamknięcia wraz z rachunkiem zysków i strat oraz informacja dodatkową;
 • sporządzenie zestawienia o wysokości osiągniętego rocznego dochodu (CIT-8);
 • uruchomienie i prowadzenie pełnej obsługi księgowej we własnym systemie IT lub systemie klienta;
 • zwroty podatku vat z zagranicy - VAT-REF;
Obsługa kadrowo płacowa (sporządzanie)
 • list płac;
 • imiennych raportów osób ubezpieczonych (RMUA);
 • deklaracji ZUS;
 • rocznych deklaracji podatku od osób fizycznych (PIT 4R);
 • przekazywanie drogą elektroniczną dokumentów ZUS;
 • przygotowywanie dla Zarządu (właścicieli) wszelkiego rodzaju sprawozdań dotyczących zatrudnienia;
 • nadzór nad dokumentacją kadrową - w tym przygotowanie akt pracowników nowozatrudnionych.
 • przygotowanie dokumentów podstawowych (umowa o pracę, umowa zlecenie, wypowiedzenia umowy o prace, świadectwa pracy, zaświadczenia o wynagrodzeniu);
 • przygotowanie dokumentów rejestrujących firmę i pracowników w ZUS i Urzędzie Skarbowym;
 • rozliczanie czasu pracy kierowców;
 • zakładanie profilu elektronicznego ZUS w imieniu klienta;

Doradztwo gospodarczeStrategie
 • wsparcie w kreowaniu marki własnej
 • opracowywanie strategii dla produktu, marki, usługi, miejsca
 • analizy strategii dla inwestycji i sprzedaży
Analizy
 • wywiad konkurencyjny na określonym rynku według zapotrzebowania
 • badania grupy docelowej
 • badania opinii publicznej dla realizowanych lub planowanych strategii
 • badanie wizerunku dla posiadanej marki, produktu, usługi, miejsca w określonym miejscu i czasieSERDECZNIE ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO WSPÓŁPRACY!

mgr Grażyna Kliś